سفارش تبلیغ
صبا ویژن
yekta

پاسخ های بزرگمهر حکیم به سوالات انوشیروان

- در جوانی چه بهتر و در پیری چه بهتر؟ گفت: در جوانی دانش آموختن و در پیری به کار بردن.

- از دوستان کدام دوست بهتر است؟ گفت: آنکه نیکدل تر.

- از شهد خوشتر چیست؟ گفت:فرزند نیک و دوستی دوستان راست.

- از مردمان کیست که خداوند از او خوشنود است؟ گفت: آنکه به داده او قانع و شاکر است.

- از مردم که را دشمن بیشتر؟ گفت: مردم بی خرد و ناساز و بد زبان را.

 

«چنین گویند که شش چیز از شش چیز سیر نشود: چشم از دیدن ، گوش از شنیدن ، زمین از باران ، آتش از هیزم ، منعم از مال و عالم از علم.»

«حکیمی گفت هر که پنج کار بکند تن او تباه شود و جانش ویران گردد: دوستان را فریفتن ، از دانایان روی برگرداندن ، حق را خوار کردن ، به ناسزا گردن نهادن و از پس هوای نفس رفتن.»

«حکیمی گفت: فریب دوستان بدتر از آفت دشمنان است که این پنهان است و آن آشکارا.»

«از پیغمبر پرسیدند شما از چه ترسی؟ سر زبان به انگشت گرفت و گفت از این.»

"امیرالمومنین علی فرمود: علم بهتر از مال است زیرا علم تورا نگه دارد اما تو باید مال را نگه داری."


نوشته شده در دوشنبه 89/1/9ساعت 7:35 عصر توسط زینب نظرات ( ) |


Design By : Pichakمازیار فلاحی

خداحافظ

آرشیو کد آهنگ

دانلود همین آهنگ

کد تغییر شکل موس